Website for all คืออะไร ?

        Web Site for All คือ การพัฒนาและออกแบบเว็บไซต์ตามแนวทาง WCAG 2.0 ที่กำหนด โดย W3C เพื่อให้เป็นแนวทางสำหรับการพัฒนาและออกแบบเพื่อคนทุกประเภท แม้กระทั่งผู้พิการทางสายตา ก็จะสามารถเข้ามาใช้งานเว็บไซต์ที่ออกแบบตามแนวทาง WCAG ได้เช่นกัน

        ปัจจุบันเว็บไซต์โดยส่วนใหญ่จะยังไม่ได้ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อให้เข้าถึงและใช้งานได้ตามแนวทาง WCAG 2.0 หรือมาจาก Web Content Accessibility Guidelines โดยกำหนดการพัฒนาเว็บไซต์ว่ามีแนวทางอย่างไรในการพัฒนาและออกแบบเว็บไซต์

web-accessibility-info-graphic

ตัวอย่างของการพัฒนาตามแนวทาง Web Accessibility

 • มีข้อความทดแทน (Text Alternative)
 • มี Caption ให้กับ Video (Closed Caption)
 • มีการวางโครงสร้างเว็บไซต์ โดยคำนึงถึงลำดับของเนื้อหา
 • กำหนดลำดับความสำคัญ โดย Section, Heading, ARIA
 • มีสิ่งอำนวยความสะดวก ได้แก่ Breadcumb, Skip Navigation, Access Key เป็นต้น
 • ไม่มีข้อความ เนื้อหา ที่ก่อให้เกิดความเครียด จนเกิดอาการชัก (Seizer)
 • สามารถควบคุมการแสดง วีดีโอ ได้
 • มีค่าการตัดกันของสีเพียงพอ (Color Contrast)
  • สำหรับตัวอักษรปกติ ระดับ AA คือ 4.5:1
  • สำหรับตัวอักษรใหญ่ ระดับ AA คือ 3:1
  • สำหรับตัวอักษรปกติ ระดับ AAA คือ 7:1
  • สำหรับตัวอักษรใหญ่ ระดับ AAA คือ 4.5:1
 • ไม่มีกับดักของคีย์บอดร์ด (Key Trap)
 • สามารถใช้งานได้ด้วย Keyboard เพียงอย่างเดียว
 • การสร้างฟอร์มโดยกำหนด Label ให้ถูกต้องเหมาะสม

ซึ่งปัจจุบันการแนวทางการพัฒนาเว็บไซต์ตามแนวทาง WCAG นั้นเป็นส่วนหนึ่งของ มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ ที่หลายๆ หน่วยงานยังไม่ได้ให้ความสำคัญ และใส่ใจเท่าที่ควร ทำให้มีคนหลายกลุ่มไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์ได้

 

 

ที่มา : 9experttraining.com